5 precepts of Goju

Japanese

 • Zen Nihon Karatedo Gojukai shuyo kun gokka jyo. Ware ra Karatedo wo osa mura mono wa.
 • Hitotsu- Goju no michi o monabu wo motte hokori to subeshi.
 • Hitotsu- Reigi wo tadashi ku subeshi.
 • Hitotsu- Shitsu jitsu goken wo muneto subeshi.
 • Hitotsu- Danketsu gojo no seishin wo yashi nao beshi.
 • Hitotsu- Nihon korai no dento taru shobu no kifu wo sonchiyo subeshi.

English

 • We are proud to study the way of Goju.
 • We are courteous in manners.
 • We strive to develop courage and fighting spirit (humble yet strong).
 • We cultivate fellowship and understanding (the spirit of Cooperation).
 • We respect the ideals of loyalty and honor, traditional from olden times.
Tags: 

About the Author